четвъртък, 24 май 2012 г.

Професия адвокат


Когато говорим за професията адвокат трябва да обърнем внимание на нейния произход. Коренът на думата може да се открие в латинската дума advocatio, която буквално означава призован да помогне. Изхождайки от това може съвсем обосновано да се твърди, че на първо място един адвокат е преди всичко помощник. Помощта може да бъде от най-различно естество и далеч не всеки помощник може да се нарече адвокат. Помощта, която един правист оказва е ограничена до строго юридическия аспект на тази дума. За това и адвокатът може най-точно да бъде определен като юридически помощник.

На първо място адвокатът е юрист с познания в различните отрасли на правото. Днешните реалности са такива, че изискват от него да притежава теоретични познания и практически умения във всички области на юриспруденцията. Това обаче съвсем не означава, че един адвокат е въплъщение на идеята за всестранно развита личност и е еднакво силен във всяка една правна сфера. Става дума в конкретния случай за познания по основните принципи на различните дялове на правото, които да могат да му помогнат да се ориентира по въпросите поставяни от доверителите. Почти всеки специалист в правната област може да бъде причислен към една или друга категория адвокати. Критериите за разделяне могат да бъдат много, но основното е разделението на наказателно-правни и на гражданско-правни специалисти, като все пак трябва да се има предвид и известната условност на това деление. Причината за това е, че като минимум, за да получи един юрист адвокатска карта, той трябва да има един минимум от знания във всеки отрасъл от българското законодателство.

Освен адвокатите обаче правни услуги се предоставят и от юристи, които нямат адвокатски статус. Разликата между тези две категории правни специалисти е, че има редица дела по които осъществяването на процесуално представителство е разрешено само на правоспособни адвокати. Именно за това, ако една ситуация се развие по такъв начин, че един гражданин да се нуждае от помощ в областта на наказателното право и процес, той трябва да има предвид, че качествена правна защита в качеството му на заподозрян, обвиняем или подсъдим може да му осигури само професионален юрист с адвокатски статус.

Няма коментари:

Публикуване на коментар