четвъртък, 24 май 2012 г.

Професия адвокат


Когато говорим за професията адвокат трябва да обърнем внимание на нейния произход. Коренът на думата може да се открие в латинската дума advocatio, която буквално означава призован да помогне. Изхождайки от това може съвсем обосновано да се твърди, че на първо място един адвокат е преди всичко помощник. Помощта може да бъде от най-различно естество и далеч не всеки помощник може да се нарече адвокат. Помощта, която един правист оказва е ограничена до строго юридическия аспект на тази дума. За това и адвокатът може най-точно да бъде определен като юридически помощник.

На първо място адвокатът е юрист с познания в различните отрасли на правото. Днешните реалности са такива, че изискват от него да притежава теоретични познания и практически умения във всички области на юриспруденцията. Това обаче съвсем не означава, че един адвокат е въплъщение на идеята за всестранно развита личност и е еднакво силен във всяка една правна сфера. Става дума в конкретния случай за познания по основните принципи на различните дялове на правото, които да могат да му помогнат да се ориентира по въпросите поставяни от доверителите. Почти всеки специалист в правната област може да бъде причислен към една или друга категория адвокати. Критериите за разделяне могат да бъдат много, но основното е разделението на наказателно-правни и на гражданско-правни специалисти, като все пак трябва да се има предвид и известната условност на това деление. Причината за това е, че като минимум, за да получи един юрист адвокатска карта, той трябва да има един минимум от знания във всеки отрасъл от българското законодателство.

Освен адвокатите обаче правни услуги се предоставят и от юристи, които нямат адвокатски статус. Разликата между тези две категории правни специалисти е, че има редица дела по които осъществяването на процесуално представителство е разрешено само на правоспособни адвокати. Именно за това, ако една ситуация се развие по такъв начин, че един гражданин да се нуждае от помощ в областта на наказателното право и процес, той трябва да има предвид, че качествена правна защита в качеството му на заподозрян, обвиняем или подсъдим може да му осигури само професионален юрист с адвокатски статус.

вторник, 15 май 2012 г.

Абонаментното юридическо обслужване


Абонаментното юридическо обслужване представлява комплекс от мероприятия по юридическата подръжка на дейността на едно юридическо лице и включва в себе си мерки по гарантиране и защита на правата на съответната фирма, които се създават и упражняват при извършването на дейността и. Правната защита и консултациите от адвокат позволяват на ръководството на една фирма да не взема погрешни решения, които могат да доведат до финансови санкции, като в същото време се минимизират рисковете пред бизнеса и се намират законосъобразни разрешения на възникналите проблеми.

В момента социалните, политическите и икономическите условия налагат необходимостта от своевременно реагиране на постоянните изменения на действащото законодателство. Налага се да се отчитат и възможностите спрямо дадена фирма да бъде приложена недобросъвестна политика от страна на бизнес партньори или конкуренти. В този случай без професионалното юридическо обслужване предлагано от опитен адвокат или кантора, който да обезпечи необезпокояваното развитие на предприятието, е напълно възможно то да се изправи пред опасността да прекрати съществуването си.

Услугата абонаментно правно обслужване е изгодна за фирмите и отделните частни предприемачи, които нямат в щатното си разписание собствен юрисконсулт, или в тези случаи, при които, за да бъде решен даден проблем се изисква адвокат с познания в специфична правна сфера, по която щатния юрист не се чувства достатъчно компетентен.

Често се задава въпросът защо абонаментното юридическо обслужване е за предпочитане?

Когато наемете адвокатска кантора или адвокат с широк профил получавате на своя страна или цял отбор квалифицирани юристи или специалист с богат и всестранен опит. Сключвайки договор за абонаментно правно обслужване може да се разчита не качествена правна юридическа помощ по всеки въпрос, касаещ пряко или косвено законите в нашата страна.  Не са рядкост случаите когато подценяването на правната сложност или незнанието , допуснатата грешка в използваните термини или допуснатите грешки при съставянето на документите води след себе си сериозни негативни последици. Оправянето на създадените по този начин проблеми води до разходване на значителни парични суми и загуба на време и нерви.

За това и тези мениджъри на компании, които сериозно се грижат за бъдещето им, непременно използват услугите на квалифицирани юристи – или щатен такъв или външен. За съжаление щатния юрист за много фирми е лукс, който не могат да си позволят, най-малкото защото струва скъпо, изисква отделен кабинет, оборудвано работно място и разходи за материали и консумативи.  За това и договора за абонаментно правно обслужване би спестил редица проблеми, като при това се запазва качеството на ползваната услуга. Освен това за сравнително невисока за предлаганите услуги сума управителят на една компания разполага не с един тясно профилиран специалист, а с група професионалисти или с адвокат с широки познания, можещи да окажат подръжка във всяка една правна сфера касаеща дейността на клиента. Плюсовете са очевидни.

Когато се използват услугите на адвокатска кантора при сключването на договора за абонаментно юридическо обслужване за клиента се определя един личен адвокат, който специализира и се запознава в детайли с дейността на компанията, за да може да окаже качествена правна подръжка при възникване на проблем със законодателството, касаещо дейността на клиента.